Formannskapet i Fitjar vedtok i møte 10.06.2020 i sak PS 41/20 å legge  «Kommuneplanen sin samfunnsdel for Fitjar 2020 – 2040» på høyring og offentleg ettersyn.

Vedtaket er fatta med heimel i plan- og bygningslova § 11-14.

Forslag til kommuneplanen sin samfunnsdel funn du her

Formannskapet si handsaming finn du her

Trykt dokument 'Kommuneplanen sin samfunnsdel' kan de få ved å venda dykk til Kundetorget, Fitjar rådhus. 

Høyringsfrist er 20.08.2020 og høyringssvar skal sendast til: fitjar@fitjar.kommune.no. Postadresse: Postboks 83, 5418 Fitjar.