Bli med på dugnad for å unngå ulykker i ditt nærområde.  

God sikt er en føresetnad for at du skal få auge på gåande og syklande som kryssar avkøyrsla di.

hekk

Eig eller disponerer du ein eigedom med avkjørsle til veg eller gang- og sykkelveg?  Då har du ansvar for å sørge for fri sikt ved di avkjørsle. jf. veglova §31 og §43.

§ 31 i veglova gir vegmyndighetene lovhjemmel til å fjerne hekk og busker som hindrer sikt o.l, dersom grunneigar ikkje føl pålegg om fjerning.

Grunneigar kan i tillegg bli pålagt å betale dette.

Om eigedomen din ligg inntil eit vegkryss f.eks. i eit regulert bustadfelt, er det også begrensningar for høgde på hekkar og busker inn mot krysset.

Meir informasjon og reglar som gjeld frisiktsone finn du her