Generelt kan det gjevast tilskot til alle typar tiltak som fremjar beiting i eit område, men i hovudsak skal tiltaka vere stasjonære. 

Døme på aktuelle tiltak:

  • Sanke- og skiljeanlegg
  • Bruer dimensjonert for dyr og folk
  • Ferister
  • Elektronisk overvakingsutstyr

Prioriteringar for 2023:

  • Investeringar i teknologi knytt til beitebruk
  • Faste installasjonar og kostnadskrevjande investeringar
  • Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter

Meir informasjon og søknadsskjema finn du her:

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader

Tilskotssatsen vert tilpassa søknadsmengda.

Sau på fjell.png

   Foto: Aase R. Nøttveit