I samsvar med Vedtekter for alkoholomsetnad vedtekne av kommunestyret og satsar fastsett av Helse- og omsorgsdepartementet må det betalast omsetningsagift for sal og skjenking av alkohol.

Alle med sals- og skjenkeløyve må betale eit årleg løyvegebyr til kommunen og pliktar derfor å sende inn ei omsetningsoppgåve ved årsskiftet med opplysningar om:

Løyvegebyret er basert på forventa mengde omsett alkohol.

Innan 1. mars kvart år skal løyvehavar senda inn oppgåve over faktisk omsett mengd alkolhaldig drikk året før.  Dersom det ligg føre avvik på meir enn kr 100 mellom tidlegare  og oppgitt forventa omsetnad og faktisk omsetnad skal kommunen foreta etterutrekning og etteroppgjer.  

Ved opphøyr eller sal av verksemda må du sende omsetningsoppgåve så snart du har dei endelege omsetningstala.

Skjema for omsetnadsoppgave for salsløyve finn du her

Skjema for omsetnadsoppgåve for skjenkeløyve finn du her

Geyrsatsen for sal og/eller skjenking av alkoholhaldig vare finn du her