sprøyte
Foto: Pixabay

Fitjar kommune tilbyr koronavaksine til alle innbyggjarar som ynskjer det i tråd med føringar frå det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Kommunen får vaksine frå Pfizer/BionTech tilsendt kvar veke, med kort varsel på kva mengde som blir levert.  

Ved utgangen av veke 23 er det sett 1791 vaksinedosar i Fitjar. Av desse har 1001 personar fått første dose, medan 790 personar er fullvaksinerte.

I veke 24 er det varsla levering av 114 dosar. Av desse går 72 til 1. dose, og 42 til 2.dose.

I veke 25 er det varsla levering av 144 dosar. Av desse går 102 til 1.dose, og 42 til 2.dose.

Det er i hovudsak personar i aldersgruppe 63 år og yngre med underliggjande sjukdommar/ tilstandar som nå får tilbod om vaksine. I tillegg blir det gitt vaksine til dei som skal ha dose 2.

Det blir gitt vaksine med 6 veker mellom 1. og 2. dose til og med prioriteringsgruppe 7. Frå prioriteringsgruppe 8 blir det gitt vaksine med 9 veker mellom 1. og 2. dose. Intervallet kan ikkje endrast.

På lenken Hvem kan få koronavaksine og når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper? - FHI finn du meir informasjon om vaksineringa.  

Dei som får tilbod om vaksine får tilsendt SMS eller blir kontakta per telefon, det er ikkje høve til å møte opp utan avtale. Når du har fått SMS med time til 1.dose må du snarast råd og innan 24 timar svara JA eller NEI på meldinga for å bekrefte eller avkrefte om du ynskjer vaksina. Ved direkte telefonkontakt med vaksinekontoret treng ein ikkje bekrefte med svar på SMS. Ver merksam på at kommunen aldri vil ta førehandsbetaling for å få vaksine ved kontakt per telefon eller SMS, då vaksina er gratis.

Fitjar kommune har ikkje ventelister ein kan melda seg til ved manglande oppmøte. Det er heller ikkje høve til å melde seg til vaksinering på andre kommunar sine nettsider. Vaksinatørane ringer ved fråvær dei neste prioriterte på listene, og gjev tilbod til dei som kan komma på kort varsel. 

Ved spørsmål kring innkalling kan ein ringe telefonnummer 90 36 88 89. Denne telefonen er bemanna måndagar mellom klokka 10 og 14.

Ved sjukdom eller fråfall til tildelt time som oppstår på vaksinasjonsdag – ring telefonnummer som er oppgitt i sms-påminninga du har fått og meld frå.

Ver merksam på at kommunen aldri vil ta førehandsbetaling for å få vaksine ved kontakt per telefon eller SMS, då vaksina er gratis.

AstraZeneca-vaksina
Det er beslutta av regjeringa at AstraZeneca-vaksina per nå ikkje blir brukt i det norske koronavaksinasjonsprogrammet.

Alle som har fått første dose av AstraZeneca-vaksina har fått SMS om at tidlegare oppsett time i mai går ut. Dei vil få ny SMS i løpet av mai/juni med tilbod om dose 2 med vaksine frå Pfizer/BioNTech.

Informasjonsskriv frå FHI til deg som har fått AstraZeneca-vaksina finn du her

Innbyggjarar som har fastlege i annan kommune

Fastlegar som har pasientar på si liste frå annan kommune melder desse til kommuneoverlegen i den kommunen fastlegen jobbar i. Kommuneoverlegen melder vidare til dei ansvarlege for vaksinasjon i den kommunen den enkelte har folkeregistrert adresse. Fitjar kommune har motteke oversikt frå Stord kommune over dei som har risikofaktorar ved smitte av covid-19.