coronas 2 kopi
Foto: Pixabay

Fitjar kommune tilbyr koronavaksine til alle innbyggjarar som ynskjer det i tråd med føringar frå det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Kommunen får vaksine frå Pfizer/BionTech tilsendt kvar veke, med kort varsel på kva mengde som blir levert.  

 • Me tilbyr dei neste vekene vaksine til gruppe 9; 54-45 år og gruppe 10; 44- 40 år og 24 – 18 år.
 • Dersom du er over 45 år og ikkje har fått tilbod om vaksine, ber me deg om å ta kontakt på følgjande måte:
  - Send sms med kodeord «FITJARHELSE», namn og fødselsdato og at du ynskjer vaksine.
  - Du blir tildelt time til vaksinasjon ved ledig høve, og får då SMS om dette.
   
 • Når alle i gruppe 10 har fått tilbod, går me over til gruppe 11; alder 39-25 år.
   
 • Ungdom 12-17 år med høg risiko for alvorleg sjukdom kan etter føringar frå FHI få tilbod om vaksine. Fastlege har ansvar for å melde inn dei dette gjeld.
 • Fitjar kommune har avsett 10 % vaksinedosar til tilsette i oppvekstsektoren. Nær halvparten av denne gruppa er fullvaksinert, eller har fått tilbod om 1 dose ved utgangen av veke 29.
   
 • Fitjar kommune oppmodar innbyggjarar til å ta imot tildelt time om vaksine i sommar. Om du har fått tilsendt SMS frå innkallingssentralen og ikkje har høvet til å møta grunna ferie, ber me om at dette kjem fram i SMS-svaret. I teksten kan de også leggje til eventuelle veker det kan passe. Ny time blir tilsendt på eit seinare tidspunkt.

Me ber dykk om følgjande:

 • Svar på tildelt SMS at de ikkje ynskjer time grunna ferie. Kodeord: FITJARHELSE (i eitt ord), mellomrom, namn, tekst. Send til nr 2097                          

NB! Har du tidlegare fått melding om å ta kontakt etter 23.august ved feriefråvær, kan du nå sjå bort frå dette, og sende SMS som beskrive over. Ny time vil då bli ettersendt.   

Status for vaksinering pr 23. juli 2021

Ved utgangen av veke 29 er det sett 2516 vaksinedosar i Fitjar. Av desse har 1522 personar fått første dose, medan 994 er fullvaksinerte.

I veke 29 er det varsla levering av 144 dosar.
I veke 30 er det varsla levering av 264 dosar.
I veke 31 er det varsla levering av 162 dosar.
I veke 32 er det varsla levering av 424 dosar.

FHI melder at levering av dosar i sommar har moderat til høg grad av usikkerheit. Antalet kan difor bli endra.

Prioritert rekkefølge over kven som får tilbod om vaksine føl nasjonale retningsliner. Fastlegane har gjort eit uttrekk av dei med underliggjande sjukdomar.

Dersom du er over 40 år, eller mellom 18 og 24 år, og ikkje har fått tilbod om vaksine, ber me deg om å ta kontakt på følgjande måte:
- Send SMS med kodeord «FITJARHELSE», mellomrom, namn og fødselsdato til nr. 2097, og at du ynskjer vaksine.
- Du blir tildelt time til vaksinasjon ved ledig høve, og får då SMS om dette.

Du kan og kontakte oss via mail helsestasjon@fitjar.kommune.no

Me tilbyr dei neste vekene vaksine til gruppe 10; (44- 40 år og 24 – 18 år). Deretter følgjer gruppe 11 (39-25 år)

Alle skal få innkalling til vaksinering.  Dersom du har svara ja på innkallinga, men likevel ikkje kan møta, kan du gje melding om dette på telefonnummer  903 68 889. Denne telefonen er bemanna måndagar mellom klokka 12 og 14. 

 

Regjeringa opna nyleg for at kommunar kan gjere prioriteringar av koronavaksinasjon til tilsette i barnehagar, SFO og skule, når prioriteringsgruppe 7 (siste gruppe med prioritet grunna underliggjande sjukdom) og helsepersonell har fått fyrste dose. Fitjar kommune vil truleg nå denne milepælen i veke 27. Forutsett at FHI sine prognosar om vaksinedosar held, vil Fitjar kommune starta med vaksinering av tilsette i barnehagar, skular, og SFO i kommunen frå veke 28. Inntil 10 % av vaksinedosane vil verta gjeven til denne gruppa, uavhengig av arbeidsstad og heimkommune.

Det blir gitt vaksine med 6 veker mellom 1. og 2. dose til og med prioriteringsgruppe 7. Frå prioriteringsgruppe 8 blir det gitt vaksine med 12 veker mellom 1. og 2. dose. Intervallet kan ikkje endrast.

På lenken Hvem kan få koronavaksine og når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper? - FHI finn du meir informasjon om vaksineringa.  

Dei som får tilbod om vaksine får tilsendt SMS eller blir kontakta per telefon, det er ikkje høve til å møte opp utan avtale.

Når du har fått SMS med time til 1.dose må du snarast råd og innan 24 timar svara JA eller NEI på meldinga for å bekrefte eller avkrefte om du ynskjer vaksina. Ved direkte telefonkontakt med vaksinekontoret treng ein ikkje bekrefte med svar på SMS. Ver merksam på at kommunen aldri vil ta førehandsbetaling for å få vaksine ved kontakt per telefon eller SMS, då vaksina er gratis.

Fitjar kommune har ikkje ventelister ein kan melda seg til ved manglande oppmøte. Det er heller ikkje høve til å melde seg til vaksinering på andre kommunar sine nettsider.
Vaksinatørane ringer ved fråvær dei neste prioriterte på listene. Det er heller ikkje høve til å melde seg til vaksinering på andre kommunar sine nettsider.

Ved sjukdom eller fråfall til tildelt time som oppstår på vaksinasjonsdag – ring telefonnummer som er oppgitt i sms-påminninga du har fått og meld frå.

Ver merksam på at kommunen aldri vil ta førehandsbetaling for å få vaksine ved kontakt per telefon eller SMS, då vaksina er gratis.

Innbyggjarar som har fastlege i annan kommune

Fastlegar som har pasientar på si liste frå annan kommune melder desse til kommuneoverlegen i den kommunen fastlegen jobbar i. Kommuneoverlegen melder vidare til dei ansvarlege for vaksinasjon i den kommunen den enkelte har folkeregistrert adresse. Fitjar kommune har motteke oversikt frå Stord kommune over dei som har risikofaktorar ved smitte av covid-19.