bra

Oppdatering om koronasituasjonen

Fitjar kommune har i løpet av den siste veka fått informasjon om 14 personar som har fått påvist koronavirus. Alle som er smitta er i isolasjon. Det er gjennomført tiltak kring smittesporing og testing av  nærkontaktar. Kommunen opplever at situasjonen er under kontroll, men me vil oppfordra alle til å halda fram med godt smittevern og å følgja dei nasjonale tilråingane.

Etter at regjeringa tidlegare i haust gjenopna landet, har me levd med det som vert kalla «ein meir normal kvardag, men med auka beredskap».  Den siste tida har det auka på med koronasmitte, og smittetala for landet er no dei høgaste gjennom heile pandemien.  Vaksinering er det fremste våpenet i Regjeringa sin kontrollstrategi som vart lansert 30. november for handteringa av Covid-19 pandemien. Fitjar kommune føl dei nasjonale tilrådingane og reglane.

Regjeringa har sett i verk nye nasjonale smittevernstiltak som du kan lesa om i pressemeldinga frå  30.11.2021.

Ver merksam på at det kan vera kommunar du oppheld deg i som har innført råd/påbod om bruk av munnbind og andre smitteverntiltak.

Viktige nasjonale råd er:

  • Dersom du er vaksen og kan ta i mot vaksine -  vaksiner deg så snart som mogeleg.
  • Kontakt Fitjar helsestasjon på e-post helsestasjon@fitjar.kommune.no eller på tlf. 915 24 832, helst på SMS med namnet ditt, fødselsdato, og at du ynskjer vaksine.     
  • Bruk munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikkar og kjøpesenter der du ikkje kan halda avstand
  • Bruk munnbind i kontakt med helse- og omsorgstenestene, t.d. hos fastlegen, tannlegen og på sjukehus
  • Er du sjuk med luftvegsymptom og har symptom på korona skal du vera heime.  Du må og testa deg og sei i frå til koronasentralen om prøven er positiv
  • Oppretthald god hand- og hostehygiene
  • Lat vera å handhelsa eller klemma dei du treff på

Fitjar kommune takkar innbyggjarane for god innsats så langt i pandemien.  Dette har bidrege til at me har komme godt ut av det når det gjeld smitte og sjukdom.

Meir informasjon om koronavirus kan du finna på sidene til Helsenorge.   

 

Testing og melding om smitte

Meld frå til Koronasentralen om du er smitta med Covid 19

I haust har me sjølv fått eit større personleg ansvar for testing og smittesporing ved mistanke om koronasmitte.  Dette gjer at kommunen ikkje får varsel om smitte slik som tidlegare.  Kommunen har ansvar for å setja i verk tiltak for å avgrensa og stoppa smitten ved lokale utbrot.  Dersom kommunen ikkje til ei kvar tid veit  kor mykje smitte det er i lokalsamfunnet, er det uråd å vurdera  behovet for smitteverntiltak. På bakgrunn av dette, ber me om at alle som har fått påvist smitte gjennom sjølvtesting melder frå  til koronasentralen.

Koronasentralen for Stord og Fitjar hjelper framleis til med testing, smittesporing og rapportering til kommunane. Sentralen held til i Ringvegen 24, Heiane, 5412 Stord. Du kan ikkje møte opp utan timeavtale.

Klikk her for å bestilla time for testing. Du kan og ringe koronasentralen på tlf. 53 49 66 66.  

Her kan du lesa meir om testing, symptom og smittevern.

Nasjonale råd og reglar

Du kan sjå Helsenorge sin informasjon om nasjonale råd og reglar her.