Fitjar Viltnemnd vil i tida framover skyte skremselsskot mot gås, i kommunen.  Gås et mykje gras, noko som kan gi store avlingsskadar på dyrka mark.

Tiltaket er en del av et prøveprosjekt for å sjå om skremselsskot kan vere eit viktig tiltak for å hindre skade på dyrka mark.