Fitjar legesenter har tatt i bruk Helsenorge.no for kommunikasjon med pasientane. I frå 01.06.2022 vil ein ikkje lenger kunne nytte HelseRespons for slik kontakt. Frå denne datoen vil heller ikkje legesenteret si eiga heimeside vera i bruk lenger, og informasjon knytt til legesenteret vert formidla via Fitjar legesenter

For henvendingar og timebestillingar - gå inn på Helsenorge.no.