Med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-10 og 11 vedtok Utval for plan og miljø, i møte 13.04.2021 i sak PS 17/21, å legge planendring for reguleringsplan Kalveid ut til 1. gongs høyring/offentleg ettersyn med høyringsfrist 10.06.2021.

Saksdokument i saka finn du på lenkene under:

Sak PS 17/21

Oversendingsbrev

Planomtale datert 20.04.2021

Plankart 

Føresegner revidert 20.04,21

Eventuelle merknader vert å sende fitjar@fitjar.kommune.no eller Fitjar kommune. Pb. 83, 5418 Fitjar innan høyringsfristen.