Med heimel i plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-14 vedtok Utval for plan og miljø, i møte 13.04.2021 i sak PS 16/21, å legge mindre planendring for reguleringsplan Hellandssjøen ut på offentleg høyring med høyringsfrist 08.06.2021.

Aktuelle plandokument finn du på lenkene under:

Sak PS 16/21 

Oversendingskriv

Plankart revidert 10.02.21

Føresegner revidert 15.04.21

Eventuelle merknader til planen vert å sende fitjar@fitjar.kommune.no eller Fitjar kommune. Pb. 83, 5418 Fitjar innan høyringsfristen.