I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt oppstart av detalj­regulerings­plan og planprogram til offentleg ettersyn for Skulehaugane/Smiaskogen, gnr./bnr. 50/5, 50/6 m.fl., Dåfjorden, Fitjar kommune.

Planarbeidet skal utarbeidast som ei privat detaljregulering, jf. § 12-3 i plan- og bygningslova. Plan­arbeidet vert utført av ABO Plan & Arkitektur Stord AS på vegne av tiltakshavar Dåfjorden Utvikling AS.

Planområdet er avgrensa med bakgrunn i behov for areal til bustadføremål, vegtilkomst, leikeareal, parkering og grøntområde.

Politisk vedtak oppstart

Varsel om oppstart

Oppstartsmøtereferat

Planprogram Dåfjorden

Plangrense med namn

Oversiktskart

Planavgrensing

Planinitiativ

 

Skriftlege merknader og synspunkt til planarbeidet og planprogrammet sendast til:

 

Postadresse:      ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

E-post:                 poststord@abo-ark.no / hageberg@abo-ark.no

Høyringsfrist:    08.11.2023