Målgruppa er barn og unge frå 6 – 19 år som av ulike grunner ikkje deltek på faste vekentlige fritidsaktivitetar. Dette kan det være mange grunner til, men i hovudsak kan det være knytt til familien sin økonomi. Midlar frå fritidskassa kan dekke kostnadar til utstyr til ein fritidsaktivitet, deltakarutgifter til cup/leir, reise/ transport og måltid. 

Les meir og søk om midlar frå fritidskassa her:

https://www.fitjar.kommune.no/fritidskasse.561689.nn.html