BRUK AV FRITIDSKASSA

Fitjar kommune si fritidskasse skal gje bistand og støtte uten å motta sensitive personopplysningar om utsette barn og deira familiar. Søknadsprosessen er ubyråkratisk, rask og enkel da me forvalte Fritidskassa med stor tillit til deg som søkjar. 

Send ein e-post til Fitjar kommune ved Mone Nilsen for å søkje om støtte.

E-post må ha følgjande informasjon:
-  Namn på søkjar
- E-postadresse
- Klubb / foreining / organisasjon de søkjar støtte til deltaking hos
- Aktivitet de søkjar støtte til
- Kor mykje støtte de søkjar

Beløpet vert overført til det laget/organisasjonen som dei skal delta hos. 

Informasjon sendast til e-post adresse moni@fitjar.kommune.no

Kven kan få midlar frå fritidskassa?

Målgruppa er barn og unge frå 6 – 19 år som av ulike grunner ikke deltar på faste fritidsaktiviteter kvar veka. Dette kan det vere mange grunnar til, men i hovudsak kan det være knytt til familien sin økonomi.

I utgangspunktet gjer me støtte til ein aktivitet per barn i halvåret. 

Barnet må ha bustadadresse i Fitjar kommune. 

Kva kan me få dekka gjennom Fritidskassa?

Midlar frå fritidskassa kan dekke kostnadar til utstyr til ein fritidsaktivitet, deltakarutgifter til cup/leir, reise/ transport og måltid.