BRUK AV FRITIDSKASSA

Fitjar kommune si fritidskasse skal gje bistand og støtte uten å motta sensitive personopplysningar om utsette barn og deira familiar. Søknadsprosessen er ubyråkratisk, rask og enkel da me forvalte Fritidskassa med stor tillit til deg som søkjar. 

Send ein søknad for å søkje om støtte til ditt barn.
Sjå lenke her for søknadsskjema

 

Kven kan få midlar frå fritidskassa?

Målgruppa er barn og unge frå 5 – 24 år som av ulike grunner ikke deltar på faste fritidsaktiviteter kvar veka. Dette kan det vere mange grunnar til, men i hovudsak kan det være knytt til familien sin økonomi.

I utgangspunktet gjer me støtte til ein aktivitet per barn i halvåret. 

Barnet må ha bustadadresse i Fitjar kommune. 

Kva kan me få dekka gjennom Fritidskassa?

Midlar frå fritidskassa kan dekke kostnadar til utstyr til ein fritidsaktivitet, deltakarutgifter til cup/leir, reise/ transport og måltid. 

Føremålet med fritidskassa

Fritidskassa er ei behovsprøvd ordning som gjev økonomisk støtte til deltakaravgift, utstyr og/eller reiser, cupar, leirar med meir for barn og unge i alderen 5 — 24 år, og som bur i Fitjar kommune. Målgruppa er barn, unge og familiar som av ulike årsaker treng økonomisk støtte for at barnet/ungdommen kan delta på éin organisert fritidsaktivitet.

 

 

Inntekstopplysninger

Økonomien i hushaldninga vert vurdert opp mot inntekta i hushaldninga. Utgangspunktet er at hushaldninga har ei årsinntekt som ligg under 598.825,- men her vil det vera rom for eit skjønn frå sak til sak.