Saksdokumenta er å finna her:

Møtebok sak PS 12/23 - 61/348 m.fl. Detaljregulering Port Steingardseid, PlanID202104 - 2. gongs handsaming
Plankart 03.01.2023
Føresegner Port Steingardseid 16.02.2023
Planomtale Port Steingardseid 22.02.2023
Risikovurdering av forureina sediment 
Notat Marin naturkartlegging Kråko


Vedtaket kan påklagast til Statsforvaltaren etter §§1-9 og 12-12 i plan- og bygningslova, og §28 i forvaltningslova.

Klage må grunngjevast og sendast skriftleg til:

Fitjar kommune, postboks 83, 5418 Fitjar, eller på e-post til fitjar@fitjar.kommune.no

 

Klagefrist 10. mai 2023