Fitjar formannskap vedtdok i møte 4 november 2020 i sak PS 94/20 mellombels forbod mot tiltak innanfor planområdet for ny sentrumsplan i Fitjar.   Vedtaket er fatta med heimel i plan- og bygningslova med og i medhald av forvaltningslova § 16.

Forbodet gjeld deling/frådeling/samanføying og alle tiltak etter §§ 1-6 og 20-1, samt andre tiltak som kan vanskeleggjera planarbeidet.  Byugging av ny brannstasjon og mogleg ny barnehage er unnateke forbodet.

Saksdokumentet finn du her