Pris for SFO for 2020:

 • T.o.m. 10 timar pr. veke: kr 1.600,- pr. mnd.
 • T.o.m. 12 timar pr. veke: kr 1.835,- pr. mnd.   
 • T.o.m. 14 timar pr. veke: kr 2.045,- pr. mnd.   
 • T.o.m. 16 timar pr. veke: kr 2.226,- pr. mnd.  
 • T.o.m. 18 timar pr. veke: kr 2.504,- pr. mnd.  
 • T.o.m. 20 timar pr. veke: kr 2.783,- pr. mnd.  
 • Over 20 timar pr. veke:   kr 3.062,- pr. mnd.  

Vedtekter og betalingssatar for SFO gjeldande frå 01.01.20 finn du  her. PDF document ODT document

Redusert foreldrebetaling i SFO

Det er vedteke endringar i forskrift til opplæringslova om moderasjonsordningar i SFO jf. Forskrift om foreldrebetaling

 1. Redusert foreldrebetaling for familiar med låg inntekt. Gjeld elevar med plass i SFO i 1. og 2. trinn. Grunnlaget for å søkja om redusert foreldrebetaling er at foreldrebetalinga for eit hushald, ikkje skal overstige meir enn maksimalt seks prosent av familien si samla inntekt. Betaling for eventuell kost kan koma i tillegg.
 2. Gratis SFO-tilbod for barn med særskilde behov i 5. -7. trinn. Betaling for eventuell kost kan koma i tillegg.

Søknad om redusert foreldrebetaling

Vedtak om redusert foreldrebetaling kan bli innvilga etter søknad frå føresette. Søknaden sender de til Skulekontoret i Fitjar kommune. Søknadsskjema finn du  her PDF document ODT document .

For søknaden gjeld følgjande:

 • Foreldrebetaling skal reknast ut frå hushaldet si samla skattepliktige inntekt. Både person- og kapitalinntekt skal reknast med.
 • Hushald: einsleg, ektefeller, registrerte partnarar og sambuarar. Som sambuarar reknar ein to ugifte personar over 18 år som bur saman, og som har budd saman i eit ekteskapsliknande tilhøve i minst 12 av dei 18 siste månadene, eller har felles barn. Bur eit barn fast hos begge foreldra, skal foreldrebetalinga reknast ut frå inntekta i hushaldet der barnet er folkeregistrert
 • Søkar legg inn siste års samla person- og kapitalinntekt i søknadsskjemaet. Fitjar kommune kan, utan hinder av teieplikta, innhenta grunnlaget for siste året, jf. Skattefvf. § 3-3-1 andre ledd bokstav a.

Sakshandsaming/klagerett er i tråd med krav i Forvaltningslova. Kommunen er klageinstans.
Fitjar kommune som skuleeigar vil ta ei skjønsvurdering ved fastsetjing av foreldrebetaling.

 • Vedtak vert gjort for gjeldande skuleår.  
 • Vedtaket har ikkje tilbakeverkande kraft.
 • Iverksetjing er frå første betalingsmånad etter at vedtaket er fatta.