Kommunestyret har vedteke budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 den 19.12.2018.

Budsjettdokumentet finn du her

Politisk handsaming:
Formannskap 05.12.18 - Møtebok sak PS 85/18 - Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
Utval for oppvekst og omsorg 27.11.18 - Møtebok sak PS 51/18, Budsjett 2019 - oppvekst og omsorg
Utval for plan og miljø 20.11.18 - Møtebok sak PS 82/18, Budsjett avdeling for plan og miljø
Utval for plan og miljø 20.11.18 - Møtebok sak PS 81/18, Eigedomsavgifter 2019
Utval for plan og miljø 20.11.18 - Møtebok sak PS 80/18, Gebyrregulativ for 2019
Formannskap 07.11.18 - Møtebok sak PS 79/18, Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
Partsbrev vedr. budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid i Fitjar

 

 

Dokument utarbeidd av administrasjon:
Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
Rådmannen: Ny informasjon, dagsett 28.11.2018
Detaljbudsjett (rekneark)
Utbetring av tilhøve for brannstasjon
Tilbakemelding på ulike spørsmål

 


Uttalar:
Fitjar eldreråd
Råd for funksjonshemma
Samarbeidsutvalet Øvrebygda skule  
FAU v/Sælevik skule
Innspel frå Solveig Valvatne Hjøllo    
Merknad frå Soveig Vavatne Hjøllo
Utdanningsforbundet for Fitjar
Dåfjord næringsforum  
Klubben ved Rimbareid skule 
Landslaget for nærmiljøskulen

Søknadar/innspel frå IKS og andre:
Kommunenes sentralforbund: Avtale på Stortinget om Statsbudsjettet 2019
Søknad om kommunal støtte frå Fitjar sokn
Budsjett 2019 for Sunnhordland interkommunale innkjøpsforum 
Sunnhordland interkommunale legevakt IKS - økonomiplan/kommunetilskot 2019-2022
Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS 
Friluftsrådet Vest: Medlemskontingent 2019, godkjenning

 

Stat og regjering:
Budsjettavtale på Stortinget - taldel - verbal del og merknadar
Fylkesmannen i Hordaland: Statsbudsjettet 2019 - kommuneopplegget
Regjeringa si nettside om statsbudsjettet 2019
Grønt hefte - Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar
Utdrag frå budsjettsaldering Stortinget