Renovasjon

Beskrivelse

Renovasjonsetaten i kommunen skal hente søppel frå ditt hushald (hushaldsavfall) til avtalte tider (sjå tømmeplanen til kommunen). Du må sjølv sørgje for å leggje søppelet ut i avfallsdunken.

Kommunen kan bestemme korleis søppelstativ, avfallsdunk og liknande skal plasserast, og om du ev. må setje dunken fram på tømmedagen.

Hushaldsavfallet skal kjeldesorterast etter retningslinjene frå kommunen. Dette kan innebere eigne dunkar eller levering til returpunkt. Farleg avfall som malingsrestar, løysemiddel, batteri og elektriske produkt skal ikkje blandast med vanleg hushaldsavfall, men leverast på eige mottak.

Målgruppe

Hushald i kommunen.

Lover

Forureiningslova § 30 (Kommunal innsamling av hushaldsavfall m.m.)

Forureiningslova § 34 (Avfallsgebyr)

Avfallsforskrifta kap. 15 (Fastsetjing av avfallsgebyr for handtering av hushaldsavfall)

Los-ord
renovasjon, avfallsdunk, avfallsplan, gjenvinning, kjeldesortering, miljøsanering, resirkulering, retursystem, søppeltømming, spesialavfall, søppel

DebugView   v2