Byggesaksavdelinga  behandlar søknader med heimel i m.a. plan- og bygningslova, matrikkellova, hamne- og farvannslova m.m. Avdelinga utarbeidar saker og har sekretariatfunksjon for Utval for plan og miljø.

Du må i de aller fleste tilfelle ha løyve frå kommunen når du skal byggje nytt (bygning, terrasse, støttemur, brygge mm.), byggje på (tilbygg eller påbygg), riva bygg eller endre bruken av eit bygg eller del av eit bygg (bruksendring).

Handsaming av byggje- og delingssaker/arealoverføring skjer etter reglane i plan- og bygningslova.

Private kan bestille kartpakke (situasjonskart og naboliste mm.) til byggjetiltak hjå Fitjar kommune.  Bedrifter kan tinga kartpakke hos Ambita eller hos Norkart e-Torg  

Hos Direktoratet for byggkvalitet finn du til ei kvar tid ajourførte skjema som skal nyttast ved innsending av søknader.

ByggSøk, som mange nytter idag til å sende inn byggesøknader elektronisk, stenger 1. oktober 2020, men allereie no kan alle profesjonelle aktører i byggenæringa ta i bruk nye, digitale søknadsløsningar for byggesak.  Fem leverandører tilbyr løsninger for å lage og sende byggesøknader digitalt


Profesjonelle aktører kan fylle ut og sende inn:
• Nabovarsel
• Rammeløyve
• Igangsettingsløyve
• Ett-trinnssøknad
• Ansvarsretter
• Gjennomføringsplan
• Endringssøknad
• Mellombels bruksløyve  
• Ferdigattest

Søknadsløsningene er tilpasset ulike målgrupper, som blant annet arkitekter og rørleggere, og gjør det enklere å gjøre ting riktig nå man lager en byggesøknad. Søknadene kontrolleres opp mot
regelverket før de sendes for å sikre at søknaden er komplett. Søknadene kan dermed behandles raskere i kommunen.
Alle løsningene er betalingsløsninger med ulike prismodeller.

Løsningene er presentert på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet: dibk.no/tjenestene.

Løsninger for privatpersoner
Privatpersoner kan nå sende nabovarsler digitalt. Nye digitale søknadsløsninger for privatpersoner er under utvikling og vil komme i løpet av året.
Privatpersoner kan imidlertid bruke enklere skjemaer hvis de skal nabovarsle og bygge en frittliggende bygning mindre enn 70 m2 eller et tilbygg mindre enn 50 m2. Man kan også bruke et
enklere skjema hvis man skal søke om bruksendring.

Informasjon og skjema 
Her finn du informasjon om kva du kan byggje uten å søkja

Her finn du skjema for tinging av førehåndskonferanse:  
Word-format  PDF document ODT documentPDF-format 

Her finn du skjema for  nabosamtykke PDF document ODT document .

Her finn du gjeldande gebyrregulativ: Betalingssatsar

Informasjon om felles kartbaser (FKB) finn du her

Oppmåling
Les meir om kart og oppmåling 

Rekvisisjon av kartforretning