Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Permisjon frå undervisning

Oppretta: 06.08.2009 – Sist oppdatert 25.03.2014

Fitjar kommune har forståing for at foreldre kan ha ynskje om, å søkja permisjon for sine born fra pliktig opplæring i grunnskulen. Dette kan vera forskyve ferie, opphald i utlandet etc.

Kommunen tilrår foreldra å utvisa måtehald når det gjeld å ta born ut av skulen. Skulens planar inneheld omfattande lærestoff. Vi har tru på at foreldra tek opplæringsansvaret alvorlig, men erfaringsmessig vil sjølv korte fråvær kunna gje eleven meirarbeid i etterkant.

Les meir

Helse-, miljø og sikkerhet

Oppretta: 04.11.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

I følgje arbeidsmiljølova §3-1(http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-062.html) skal arbeidsgjevar sørgje for at det blir utført systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i verksemda.

 

Les meir

Skulebesøk/tilsyn

Oppretta: 04.11.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

For at kommunen skal vere sikker på at krava i blant anna opplæringslova blir oppfylte, er det naudsynt å setje fokus på einskilde området ved tilsyn. Det kan vere aktuelt å nytte ulike formar for tilsyn, (systemrevisjon, hendingsbasert tilsyn og overordna fagleg tilsyn) avhengig av kva området ein vel å setje fokus på.

Les meir

Skuleutviklingsplan

Oppretta: 04.11.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Skulen sin skuleutviklingsplan syner ei oversikt over skulen sine satsingsområde, og skulen sitt vurderingsarbeid. Ansvarleg for utarbeidinga av planen er rektor.

Les meir

Årsmelding

Oppretta: 04.11.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Årsmelding og skuleutviklingsplan skal i størst mulig grad følgje same
oppbygging, dette for å synliggjøre samanhengen mellom planane.

Les meir

Utviklingssamtale

Oppretta: 04.11.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Rektor og skulesjef skal i forkant av årsmeldingsarbeidet gjennomføre ein utviklingssamtale. Ein del av samtalen skal dreie seg om skulevurdering.

Les meir

Kontakt oss