Hopp til innhold Hopp til søk

Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar – offentleg ettersyn

Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar – offentleg ettersyn

Oppretta: 10.07.2008 – Sist oppdatert 25.03.2014

Framlegg til forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar er lagt ut til offentleg ettersyn med merknadsfrist 30. august.

Les meir

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Spørjeskjema til hytteeigarar og andre brukarar av Fitjarøyane

Spørjeskjema til hytteeigarar og andre brukarar av Fitjarøyane

Oppretta: 13.08.2007 – Sist oppdatert 25.03.2014

Dette spørjeskjemaet er ein del av Forprosjekt næringsutvikling i Fitjarøyane. Som Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor (SFLMK) har ansvaret for. Prosjektet som m.a. vert støtta av Fylkesmannen i Hordaland si landbruksavdeling, har nye næringar og arbeidsplassar, knytt til kystlandskapet vårt, som målsetting.  Tiltaket vil også involvera deg (hytteeigar og båtfolk), som ynskjer framgang i regionen og ikkje minst eit velstelt landskap i Fitjar. For å skissera gode tiltak for auka bruk, samstundes som kulturlandskapet vert teke vare på, så ynskjer me å vita kva tankar og ynskjer eigarar av fritidseigedomar, båtfolk m.fl. har, om aktivitet/tiltak i Fitjarøyane?

Det har tidlegare vore fast busetting på 40 av desse øyane, noko som viser att i eit spanande kulturlandskap med kystgardar, innmark og lyngbeite. Dette øyriket er rekna som nasjonalt verdifullt pga kystlyngheiane (vart i 1986 føreslått som nasjonalt verneområde). I dag er det m.a. hytter, gardsbruk, som vert nytta som fritidsbustad, samstundes er det no fast busetting på fire av øyane. Båtturismen har auka dei siste åra. Nokre øyar er i sterk attgroing, samstundes som skjøtsel av lynghei og beiting har hatt ein auke.

Det er ei målsetting og ha ein aktivitet som tek vare på dette verdifulle kulturlandskapet i øyane.
SFLMK har tidlegare sendt ut spørjeskjema til eigarar og brukarar av landbrukseigedomar i same området. No vil me å vita kva tankar og forventningar/ynskjer eigarar av fritidseigedomar og båtfolk har for framtida til Fitjarøyane?

Dersom du ikkje ynskjer å senda svar via internett/mail kan du skriva ut skjema og senda det pr. post til
SFLMK, postboks 83, 5418 Fitjar. Ta kontakt med Aase Nøttveit, Stord Fitjar landbruks- og mijøkontor asno@fitjar.kommune.no eller telefon 53458500. Svar helst innan 01.07.2007

Gå til spørreundersøkelsen.

 

Kontakt oss