Hopp til innhold Hopp til søk

Vatn og avløp - tilkopling

Oppretta: 13.07.2010 – Sist oppdatert 16.11.2018

Skal du kople eigedommen din til det kommunale leidningsnettet for vatn og/eller avløp, må du søkje kommunen om løyve etter plan- og bygningslova. Dette gjeld både for nybygg og for eksisterande bygg.

Søknaden må utformast av eit firma som har kompetanse til å gjennomføre ein søknadsprosess (ansvarleg søkjar). Det kan for eksempel vere ein røyrleggjar eller entreprenør.

Dersom røyra frå din eigedom fram til offentleg leidningsnett må krysse andre sin eigedom, skal det liggje føre skriftleg løyve frå den aktuelle grunneigaren. Løyvet skal vere underskrive av både deg og den aktuelle grunneigaren og tinglysast hos Kartverket før du søkjer kommunen om tilkopling.

Kommunen er ansvarleg for drift og vedlikehald av dei kommunale vass- og avløpsrøyra og har plikt til å:

  • forsyne abonnentane (dei tilkopla eigedommane) med nok drikkevatn til å dekkje eit normalt forbruk
  • oppretthalde eit vasstrykk på minst 2 bar ved tilknytingspunktet til kommunal vassleidning
  • leie bort og reinse kloakk kontinuerleg
  • leggje til rette for at overvatn (regnvatn og drensvatn) blir leidd bort
  • varsle abonnentane ved driftsstans, vedlikehaldsarbeid eller unntakssituasjonar som gir nedsett vasskvalitet

Du er sjølv ansvarleg for private røyr og utstyr på utsida av husveggen som blir knytte til det offentlege leidningsnettet. Du pliktar å:

  • kjenne til plassering av utvendig/innvendig stoppekran og ev. reduksjonsventil, vassmålar og pumpeanlegg
  • vedlikehalde eigne vass- og avløpsinstallasjonar og utbetre skadar på private røyr så snart som mogeleg
  • aldri tømme kjemikaliar, olje, løysemiddel eller kaste gjenstandar som sanitetsbind, bomullspinnar og liknande i avløpet
  • med jamne mellomrom lese av og melde inn målarstand for ev. vassmålar

Les meir

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Kontakt oss