Hopp til innhold Hopp til søk

Aktivitetshjelpemiddel til personar over 26 år

Oppretta: 01.01.2011 – Sist oppdatert 12.11.2018

Har du nedsett funksjonsevne og ønskjer å ta del i fysisk aktivitet, kan du søkje NAV om hjelpemiddel til dette. Du treng ikkje å vere medlem i ei idrettsforeining, drive organisert sport eller vere svært aktiv for å få eit aktivitetshjelpemiddel.

Du kan få hjelpemiddel til å drive aktivitet åleine eller saman med andre, og du kan få hjelpemiddel som er spesielt utvikla for å aktivisere rørsleapparatet dersom du ikkje kan gjere bruk av ordinære aktivitetshjelpemiddel.

Du får ikkje hjelpemiddel til hobbyaktivitetar, vanleg sportsutstyr eller konkurranseutstyr.

Aktivitetshjelpemiddel omfattar også ortopediske hjelpemiddel som for eksempel sportsproteser, spesialproteser og ortopedisk fottøy. Leverandørar av ortopediske hjelpemiddel som har rammeavtale med NAV, tilpassar og utleverer slike aktivitetshjelpemiddel. Du søkjer på same måte som for andre ortopediske hjelpemiddel.

Ordninga er rammefinansiert. Dette inneber at det ikkje kan delast ut fleire hjelpemiddel når den årlege løyvinga (ramma) er brukt opp.

Les meir

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Tekniske hjelpemiddel ved redusert funksjonsevne – utlån

Beskrivelse

Oppretta: 13.07.2010 – Sist oppdatert 12.11.2018

Har du redusert funksjonsevne på grunn av sjukdom, skade eller alder, kan du låne hjelpemiddel av kommunen for ein avgrensa periode. Målet med lånet er at du skal få ein enklare kvardag.

Kommunen har eit godt utval av hjelpemiddel til utlån, som for eksempel:

  • hjelpemiddel som lettar forflytting (rullestol, rullator, trappeheis osb.)
  • hjelpemiddel for personleg hygiene (toaletthevar, toalettstol, dusjkrakk osb.)
  • høyrsle- og synshjelpemiddel
  • kognitive hjelpemiddel (alarmar, planleggarar osb.)
  • hushaldningshjelpemiddel (ergonomiske kjøkkenreiskapar, tidsur, vekt med tale osb.)
  • hjelpemiddel til behandling og opptrening

Lånetida er normalt tre månader, men kan forlengast om du har behov for det. Treng du eit hjelpemiddel over lengre tid enn to år, hjelper kommunen deg med å søkje NAV Hjelpemiddelsentral om varig utlån.

Hugs å levere tilbake utstyr som du ikkje har behov for lenger.

Målgruppe

Personar som har redusert funksjonsevne i ein kortare eller lengre periode.

Vilkår

Du må vere busett eller opphalde deg i kommunen.

Lover

Folketrygdlova kap. 10 (Stønad for å kompensere for utgifter til betring av arbeidsevna og funksjonsevna i dagleglivet)

Helse- og omsorgstenestelova kap. 3 (Kommunane sitt ansvar for helse- og omsorgstenester)

Forskrift om habilitering og rehabilitering § 9 (Hjelpemiddel og ergonomiske tiltak)

Forskrift om hjelpemiddelsentralane

Pasient- og brukarrettslova kap. 7 (Klage)

Rettleiing

Ta kontakt med helse- og omsorgstenesta i kommunen for å låne hjelpemiddel. For utlån i ein kort periode treng du ikkje tilvising frå lege. Helse- og omsorgstenesta kan gjere ei funksjonsvurdering for å kunne tilby rett hjelpemiddel. Er du skoleelev, kan PP-tenesta i kommunen gjere vurderinga.

Kommunen kan hjelpe deg med å søkje NAV Hjelpemiddelsentral om varig utlån.

Treng du hjelpemiddel på arbeidsplassen, tar du kontakt med arbeidsgivar eller bedriftshelsetenesta.

Sakshandsaming

Skal kommunen gjere ei funksjonsvurdering, vil dette normalt gå føre seg heime hos deg. Dersom hjelpemiddelet du treng finst på hjelpemiddellageret til kommunen, kan du enten hente sjølv eller få det levert heim til deg.Dersom hjelpemiddelet må bestillast, kan det ta opptil fem veker før du får det levert.

Søknad om varig utlån til NAV Hjelpemiddelsentral blir normalt avgjort innan ein månad. Maksimal behandlingstid er seks månader.

For enkelte hjelpemiddeltypar gjeld eigne saksbehandlings- og leveringstider.

Klage

Skal du klage på ei avgjerd om korttidsutlån av hjelpemiddel, sender du klagen til kommunen. Fristen er fire veker frå du tok imot svarbrevet. Gjer greie for kva du ønskjer endra, og grunngi dette. Kommunen vil vurdere om det er grunn til å gjere endringar. Dersom avgjerda ikkje blir endra, sender kommunen saka vidare til Fylkesmannen.

Skal du klage på ei avgjerd om varig utlån, kan du klage til NAV Hjelpemiddelsentral i fylket. Fristen er seks veker frå du tok imot svarbrevet. Gjer greie for kva du ønskjer endra, og grunngi dette. NAV Hjelpemiddelsentral vil vurdere om det er grunn til å gjere endringar. Dersom avgjerda ikkje blir endra, sender NAV Hjelpemiddelsentral saka vidare til NAV Klageeining.

Du vil få beskjed når klagen din er ferdig behandla.

Anna informasjon

Det Tekniske hjelpemiddellageret i Fitjar kommune er lokalisert i kjellaren av Havnahuset Bu- og Servicesenter. For låning eller innlevering av hjelpemiddel kan du ta kontakt med personalet på Havnahuset eller evt heimesjukepleien, som igjen viser deg til dei som har ansvar for hjelpemiddellageret.

Kontakt oss