Hopp til innhold Hopp til søk

Aktivitetshjelpemiddel til personar over 26 år

Oppretta: 01.01.2011 – Sist oppdatert 12.11.2018

Har du nedsett funksjonsevne og ønskjer å ta del i fysisk aktivitet, kan du søkje NAV om hjelpemiddel til dette. Du treng ikkje å vere medlem i ei idrettsforeining, drive organisert sport eller vere svært aktiv for å få eit aktivitetshjelpemiddel.

Du kan få hjelpemiddel til å drive aktivitet åleine eller saman med andre, og du kan få hjelpemiddel som er spesielt utvikla for å aktivisere rørsleapparatet dersom du ikkje kan gjere bruk av ordinære aktivitetshjelpemiddel.

Du får ikkje hjelpemiddel til hobbyaktivitetar, vanleg sportsutstyr eller konkurranseutstyr.

Aktivitetshjelpemiddel omfattar også ortopediske hjelpemiddel som for eksempel sportsproteser, spesialproteser og ortopedisk fottøy. Leverandørar av ortopediske hjelpemiddel som har rammeavtale med NAV, tilpassar og utleverer slike aktivitetshjelpemiddel. Du søkjer på same måte som for andre ortopediske hjelpemiddel.

Ordninga er rammefinansiert. Dette inneber at det ikkje kan delast ut fleire hjelpemiddel når den årlege løyvinga (ramma) er brukt opp.

Les meir

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Skatteattest (Attest for skatt og meirverdiavgift)

Beskrivelse

Oppretta: 13.07.2010 – Sist oppdatert 12.11.2018

Treng du å dokumentere at du eller verksemda di har betalt skatt og meirverdiavgift, kan du be om å få ein skatteattest. Skatteattesten viser om du er à jour med innbetalingar til skattestyresmaktene eller kva du ev. skuldar (inkludert renter).

Du må leggje fram ein skatteattest for å dokumentere at du eller verksemda di ikkje skuldar skatt eller meirverdiavgift, for eksempel ved:

  • anbod eller tilbod på varer og tenester til offentleg sektor (også private oppdragsgivarar kan be om skatteattest frå sine leverandørar)
  • søknad om sals-, skjenke- eller serveringsløyve
  • søknad om løyve for å drive person- og godstransport
  • søknad om løyve for å drive spesialisthelseteneste

Når du skal leggje fram skatteattesten, kan han ikkje vere eldre enn seks månader.

Målgruppe

Du kan bestille attest for:

Rettleiing

Du bestiller sjølv attesten på nettsida til Altinn. Du kan velje å få attesten på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Dersom du ikkje har høve til å bestille attesten på nettsida til Altinn, kan du kontakte Skatteetaten eller skatteoppkrevjaren i kommunen for hjelp til å bestille.

Skatteoppkrevjaren i kommunen og skattekontoret i fylket kan gi nærare opplysningar om ordninga med skatteattestar.

Sakshandsaming

Attesten blir sendt som eit PDF-dokument til meldingsboksen din i Altinn same dag. Dette gjeld sjølv om du har reservert deg mot kommunikasjon med det offentlege på nett.

Attesten er elektronisk godkjend og er derfor ikkje signert.

Kontakt oss