Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Miljøplan i jordbruket

Beskrivelse

Oppretta: 13.07.2010 – Sist oppdatert 10.12.2015

Miljøplanen skal vere eit hjelpemiddel for den einskilde gardbrukar til å gjere greie for og gjennomføre miljøtiltak på garden. Planen skal mellom anna bidra til meir miljøvennleg jordbruksproduksjon og synleggjere miljøinnsatsen i jordbruket.  Miljøplanen skal ikkje sendast inn til landbruksetaten, men oppbevarast på føretaket i ti år for revisjon og kontroll.

Målgruppe

Alle landbruksføretak som tek imot produksjonstilskot.

Vilkår

Miljøplan trinn 1 skal liggje føre for alle landbruksføretak som tek imot produksjonstilskot. Trinn 1 består av sjekkliste, ev. med tiltaksplan, gjødslingsplan, sprøytejournal og kart. Dersom eit føretak manglar miljøplan ved søknad om produksjonstilskot, blir tilskotet redusert etter arealstorleiken til føretaket.

Miljøplan trinn 2 skal liggje føre for landbruksføretak som i tillegg søkjer om støtte til gjennomføring av spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), samt for nokre av ordningane innanfor Regionalt Miljøprogram (RMP).

Lover

Jordlova § 3 (Handsaming av landbrukssaker)

Jordlova § 18 (Føresegner om tilskot)

Forskrift om miljøplan

Rettleiing

Den einskilde gardbrukar er ansvarleg for å ha ein oppdatert miljøplan for eigen eigedom, samt for leigd jord. Kommunen kan hjelpe med å skaffe kart og generell informasjon om miljøplanarbeidet samt opplysningar om spesielle lokale miljøverdiar og miljøutfordringar som gjeld i det aktuelle området.

Søknadsfrist

Sjekkliste og eventuell tiltaksplan skal foreligge innan 15. november kvart år (Trinn 1). Det er ingen frist for trinn 2.

Klage

  • Fristen for å klage er tre veker frå du mottok vedtaket.
  • I klaga gjer du greie for kva du vil ha endra og grunngjer dette. Kommunen kan gje rettleiing ved behov.
  • Send klaga til den instansen som fatta vedtaket. Dei vil vurdere om det er grunn til å gjere endringar. Dersom vedtaket ikkje vert endra, blir klaga sendt vidare til kommunen sin eigen klageinstans, eller til Fylkesmannen i dei høve dette er klageinstansen.
  • Du vil motta informasjon om klagebehandlinga når saka er ferdig.
Kontakt oss