Hopp til innhold Hopp til søk

Aktivitetshjelpemiddel til personar over 26 år

Oppretta: 01.01.2011 – Sist oppdatert 12.11.2018

Har du nedsett funksjonsevne og ønskjer å ta del i fysisk aktivitet, kan du søkje NAV om hjelpemiddel til dette. Du treng ikkje å vere medlem i ei idrettsforeining, drive organisert sport eller vere svært aktiv for å få eit aktivitetshjelpemiddel.

Du kan få hjelpemiddel til å drive aktivitet åleine eller saman med andre, og du kan få hjelpemiddel som er spesielt utvikla for å aktivisere rørsleapparatet dersom du ikkje kan gjere bruk av ordinære aktivitetshjelpemiddel.

Du får ikkje hjelpemiddel til hobbyaktivitetar, vanleg sportsutstyr eller konkurranseutstyr.

Aktivitetshjelpemiddel omfattar også ortopediske hjelpemiddel som for eksempel sportsproteser, spesialproteser og ortopedisk fottøy. Leverandørar av ortopediske hjelpemiddel som har rammeavtale med NAV, tilpassar og utleverer slike aktivitetshjelpemiddel. Du søkjer på same måte som for andre ortopediske hjelpemiddel.

Ordninga er rammefinansiert. Dette inneber at det ikkje kan delast ut fleire hjelpemiddel når den årlege løyvinga (ramma) er brukt opp.

Les meir

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Miljøplan i jordbruket

Beskrivelse

Oppretta: 13.07.2010 – Sist oppdatert 10.12.2015

Miljøplanen skal vere eit hjelpemiddel for den einskilde gardbrukar til å gjere greie for og gjennomføre miljøtiltak på garden. Planen skal mellom anna bidra til meir miljøvennleg jordbruksproduksjon og synleggjere miljøinnsatsen i jordbruket.  Miljøplanen skal ikkje sendast inn til landbruksetaten, men oppbevarast på føretaket i ti år for revisjon og kontroll.

Målgruppe

Alle landbruksføretak som tek imot produksjonstilskot.

Vilkår

Miljøplan trinn 1 skal liggje føre for alle landbruksføretak som tek imot produksjonstilskot. Trinn 1 består av sjekkliste, ev. med tiltaksplan, gjødslingsplan, sprøytejournal og kart. Dersom eit føretak manglar miljøplan ved søknad om produksjonstilskot, blir tilskotet redusert etter arealstorleiken til føretaket.

Miljøplan trinn 2 skal liggje føre for landbruksføretak som i tillegg søkjer om støtte til gjennomføring av spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), samt for nokre av ordningane innanfor Regionalt Miljøprogram (RMP).

Lover

Jordlova § 3 (Handsaming av landbrukssaker)

Jordlova § 18 (Føresegner om tilskot)

Forskrift om miljøplan

Rettleiing

Den einskilde gardbrukar er ansvarleg for å ha ein oppdatert miljøplan for eigen eigedom, samt for leigd jord. Kommunen kan hjelpe med å skaffe kart og generell informasjon om miljøplanarbeidet samt opplysningar om spesielle lokale miljøverdiar og miljøutfordringar som gjeld i det aktuelle området.

Søknadsfrist

Sjekkliste og eventuell tiltaksplan skal foreligge innan 15. november kvart år (Trinn 1). Det er ingen frist for trinn 2.

Klage

  • Fristen for å klage er tre veker frå du mottok vedtaket.
  • I klaga gjer du greie for kva du vil ha endra og grunngjer dette. Kommunen kan gje rettleiing ved behov.
  • Send klaga til den instansen som fatta vedtaket. Dei vil vurdere om det er grunn til å gjere endringar. Dersom vedtaket ikkje vert endra, blir klaga sendt vidare til kommunen sin eigen klageinstans, eller til Fylkesmannen i dei høve dette er klageinstansen.
  • Du vil motta informasjon om klagebehandlinga når saka er ferdig.
Kontakt oss