Hopp til innhold Hopp til søk

Aktivitetshjelpemiddel til personar over 26 år

Oppretta: 01.01.2011 – Sist oppdatert 12.11.2018

Har du nedsett funksjonsevne og ønskjer å ta del i fysisk aktivitet, kan du søkje NAV om hjelpemiddel til dette. Du treng ikkje å vere medlem i ei idrettsforeining, drive organisert sport eller vere svært aktiv for å få eit aktivitetshjelpemiddel.

Du kan få hjelpemiddel til å drive aktivitet åleine eller saman med andre, og du kan få hjelpemiddel som er spesielt utvikla for å aktivisere rørsleapparatet dersom du ikkje kan gjere bruk av ordinære aktivitetshjelpemiddel.

Du får ikkje hjelpemiddel til hobbyaktivitetar, vanleg sportsutstyr eller konkurranseutstyr.

Aktivitetshjelpemiddel omfattar også ortopediske hjelpemiddel som for eksempel sportsproteser, spesialproteser og ortopedisk fottøy. Leverandørar av ortopediske hjelpemiddel som har rammeavtale med NAV, tilpassar og utleverer slike aktivitetshjelpemiddel. Du søkjer på same måte som for andre ortopediske hjelpemiddel.

Ordninga er rammefinansiert. Dette inneber at det ikkje kan delast ut fleire hjelpemiddel når den årlege løyvinga (ramma) er brukt opp.

Les meir

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Melding til barneverntenesta (uromelding)

Beskrivelse

Oppretta: 13.07.2010 – Sist oppdatert 12.11.2018

Uroar du deg for eit barn eller ein ungdom? Er du i tvil om barnet eller ungdommen får god nok omsorg? Då bør du melde frå til barneverntenesta. Uromeldinga di kan vere viktig og medverke til ein betre situasjon for barnet eller ungdommen.

Du treng ikkje ha bevis eller vere sikker på at noko er gale før du melder frå, men informasjonen må vere meir enn eit rykte. Det er oppgåva til barneverntenesta å undersøkje saka nærare.

Som privatperson har du eit moralsk ansvar for å melde frå når du er uroleg for eit barn. Du kan velje å melde frå med fullt namn eller å vere anonym.

Som tilsett i offentleg sektor (skole, barnehage, helsestasjon osb.) har du plikt til å melde frå dersom du er bekymra for eit barn. Du kan ikkje vere anonym.

Barn og unge kan også sjølv ta kontakt med barneverntenesta om eigen situasjon.

Treng du råd om du skal melde frå eller ikkje, kan du ringe barneverntenesta i kommunen og diskutere saka anonymt.

Målgruppe

  • Privatpersonar som kjenner til barnet det gjeld
  • Tilsette i offentleg sektor som er i kontakt med barnet det gjeld
  • Barnet eller ungdommen sjølv

Lover

Barnevernlova § 4-2 (Meldinger til barneverntenesta)

Barnevernlova § 4-3 (Rett og plikt for barneverntenesta til å gjere undersøkingar)

Barnevernloven § 6-4 (Innhenting av opplysningar)

Barnevernlova § 6-7 (Teieplikt)

Rettleiing

Ei melding til barneverntenesta kan vere skriftleg, skje over telefon eller ved personleg oppmøte. Meldinga kan vere anonym.

Dersom du gir opp namnet ditt, men ber om at dette ikkje blir gjort kjent for foreldra, kan anonymiteten bli oppheva dersom barneverntenesta fører sak om omsorgsovertaking og saka må i retten.

Sakshandsaming

Når barneverntenesta får ei uromelding, vil dei innan éi veke gå gjennom informasjonen i meldinga og vurdere om saka skal:

  • undersøkast nærare
  • leggjast vekk, enten fordi meldinga openbert er grunnlaus eller fordi forholda som er beskrivne ikkje vil krevje spesielle tiltak

Du får normalt ei stadfesting på at meldinga er mottatt innan tre veker.

Blir det starta ei undersøking, kan barneverntenesta ta kontakt med deg for å få meir informasjon. Dei kan òg ta direkte kontakt med dei føresette til barnet eller barnet sjølv for å få meir informasjon. Gjennom undersøkinga skal barneverntenesta avklare om og korleis barnet og familien kan få hjelp.

Fordi barneverntenesta har teieplikt, får ikkje private innmeldarar informasjon om korleis barnet og familien blir følgde opp. Offentlege innmeldarar får derimot beskjed om barneverntenesta startar ei undersøking, korleis saka blir følgd opp eller om ho blir lagd vekk.

Om du har meldt frå tidlegare, men framleis er uroleg for barnet, er det viktig at du tar kontakt med barneverntenesta på nytt.

Klage

Du kan ikkje klage på vurderinga til barneverntenesta av korleis meldinga skal handterast.

Anna informasjon

Bekymringsmelding til barnevernet kan sendast på vedlagte skjema:

Kontakt oss