Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Introduksjonsprogram for nyleg kommen utlending

Beskrivelse

Oppretta: 13.07.2010 – Sist oppdatert 22.01.2019

Kommunen tilbyr introduksjonsprogram for deg som er utlending og som treng grunnleggande ferdigheiter i norsk, innsikt i norsk samfunnsliv og førebuing til å ta del i yrkeslivet.

Programmet varer i inntil 2 år, går over heile året og er på full tid.

Programmet inneheld norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som førebur deg til vidare opplæring eller arbeid. Du får eit deltakarbevis når programmet er avslutta.

Tar du del i eit introduksjonsprogram, skal det utarbeidast ein individuell plan i samarbeid med deg. Planen blir utforma etter ei kartlegging av opplæringsbehovet ditt og vurdering av aktuelle tiltak. Planen skal vurderast på nytt dersom livssituasjonen din blir vesentleg endra, og elles med jamne mellomrom.

Tar du del i eit introduksjonsprogram, har du krav på introduksjonsstønad frå Nav. På årsbasis utgjer denne to gonger grunnbeløpet i folketrygda (G). Deltakar under 25 år får 2/3 stønad. Får du andre typar offentlege ytingar eller stønader, kan dette redusere introduksjonsstønaden.

Målgruppe

Nyleg kommen utlending mellom 18 og 55 år som treng grunnleggande ferdigheiter i norsk og samfunnsfag og førebuing til å ta del i yrkeslivet.

Du blir rekna som nyleg kommen når du har vore busett i ein kommune i mindre enn to år.

Vilkår

Rett og plikt til deltaking i introduksjonsprogram gjeld for deg som er busett i ein kommune med avtale med utlendingsstyresmaktene.

Du må ha fått eitt av følgjande: 

 • asyl
 • opphaldsløyve etter innreiseløyve som overføringsflyktning
 • fornybart opphaldsløyve med bakgrunn i søknad om asyl, eller kollektivt vern i massefluktsituasjon
 • opphaldsløyve som familiemedlem til person nemnd i punkta over (person som nemnd i punkta over må ikkje ha vore busett i ein kommune i meir enn fem år før det blir søkt om familiesameining)
 • fornybart opphaldsløyve

Rettleiing

Er du busett i kommunen, vil du få tilbod om deltaking i introduksjonsprogram. Du kan også sjølv ta kontakt med kommunen og be om dette.

Sakshandsaming

Så snart du er busett i kommunen, pliktar kommunen å sørgje for deltaking i introduksjonsprogram. Du vil få eit tilbod om dette seinast tre månader etter at du er busett i kommunen eller sjølv har bedt om slik deltaking.

For å kunne behandle påmeldinga di raskast mogleg og gje deg best mogleg hjelp, kan kommunen be om opplysningar om deg frå bl.a.: 

 • Utlendingsdirektoratet 
 • Utlendingsnemnda 
 • Folkeregisteret 
 • Integrerings- og mangfaldsdirektoratet 
 • Barne-, ungdoms- og familieetaten 
 • Kompetanse Norge
 • Andre kommuner 
 • Omsorgssentre og mottak

Klage

Du kan klage på avgjerder om:

 • tildeling av introduksjonsprogram og introduksjonsstønad 
 • vesentlege endringar i den individuelle planen 
 • at introduksjonsprogrammet blir stansa 
 • permisjon
 • trekk i introduksjonsstønaden med 50 prosent eller meir av ei enkelt utbetaling

Fristen for å klage er tre veker frå du tok imot vedtaket.

I klagen gjer du greie for du kva du ønskjer endra, og grunngir dette. Treng du hjelp med dette, kan kommunen hjelpe deg.

Send klagen til den avdelinga som fatta vedtaket. Dei vil vurdere om det er grunn til å gjere endringar. Dersom vedtaket ikkje blir endra, kan klagen sendast vidare til Fylkesmannen.

Du vil få svar på klagen når saka er ferdigbehandla.

Anna informasjon

Sjå informasjon om koordinerande eining for habilitering og rehabilitering her.

Kontakt oss