Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Kommuneplan for Fitjar

Fitjar kommunestyre stadfesta kommuneplan for Fitjar, Arealdelen 2011 - 2022, i møte 20.06.2012 sak PS 35/12.  Vedtaket er gjort med heimel i plan- og bygningslova si § 11-15. Stadfestingsvedtak 
Føresegner 
Kart 

Link til kommuneplankartet via PlanGis finn du her

Kart og reguleringsplaner

Fitjar sine kart finn du på www.fonnakart.no. Inne på sidene kan du søkje både i Grunnkart, Arealbruk og Flybilete.  I tillegg kan du også søkje i Regulerings-/Bebyggelses-planar som gjeld eigedomen din.

Ved å søkje fram via Fitjar kommune, gardsnr. og bruksnr. Vil du ved å aktivere infoknappen øvst i kartet (markert med ein i) og peike på eigedomen i kartet få fram dei bestemmelsar som gjeld din eigedom.

Alle gjeldande reguleringsplanar/arealplanar i kommunen finn du her.

Planer som ikkje er i oversikt på GIS finn du her
Port Steingard - stadfesta 20.06.2012, sak PS 34/12
Skykkjeneset - Kråko - stadfesta 19.06.2013, sak PS 22/13
E-39 Vistvik - Engevik - stadfesta 19.06.2013, sak PS 23/13
Detaljplan Kråko 61/148 - stadfesta 02.10.2013, sak PS 43/13
Kuarvågen - stadfesta 02.10.2013, sak PS 44/13
Søgardsjøen - stadfesta20.11.2013, sak PS 53/14
Hamn/Rossneset - stadfesta 18.06.2014, sak PS 34/14
Rv 545 - Rimbareid - Vik - stadfesta 18.06.2014, sak PS 37/14
Fitjarstølane Nord - stadfesta 18.06.2014, sak PS 38/14
E-39 Engevik - Sandvikvåg - stadfesta 24.09.2014, sak PS 58/14
Kvedno - Kjerelva - stadfesta 11.11.2014, sak PS 62/14
Havn næringsområde - stadfesta 17.12.2014, sak PS 75/14
Fitjar Mekaniske Verkstad - stadfeste 04.03.2015, sak PS 8/15
Bakken Nord - stadfesta 04.03.2015, sak PS 9/15
Fitjar Mekaniske Verksted - reguleringsendring stadfesta 02.09.2015, sak PS 69/15
Kråko - reguleringsendring føresegner, stadfesta 17.09.2015, sak PS 80/15
Hellandssjøen - reguleringsendring stadfesta 30.09.2015, sak PS 47/15
Gartneritomta - stadfesta 02.03.2016, sak PS 5/16
Midtfjellet Vindpark - vedteke 27.04.2016, sak PS 8/16
Kryss FV 545 - vedteke 27.04.2016, sak PS 9/16
Avløypet - vedteke 27.04.2016, sak PS 10/16
Kvedno/Kjerelvo - reguleringsendring, vedteke 31.05.2016 sak PS 40/16
Port Steingard - reguleringsedring, vedteke 31.05.2016, sak PS 41/16

Kart frå Fonnakart er for informasjon til innbyggjare  i Fitjar og andre interesserte.

For søknad om tiltak etter Plan- og bygningslova må kart bestillast saman med naboliste i ein  ”kartpakke”. Denne kan bestillast via vår elektroniske løysing, som du finn her

Er eigedommen stor, til dømes eit gardsbruk, er det bra om du også oppgjev kor på eigedomen tiltaket er.   

Beredskap

Kommunane Stord og Fitjar lagde felles risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) i 2008.  Analysen blei revidert i 2014.

Les analysen her

Kommunestyret vedtok 21.12.2016 risiko- og sårbarheitsanalyse for Fitjar brann og redning.

Les analysen her

Budsjett og økonomiplan

Kommunestyret vedtek i desember kvart år budsjett for det komande året, og økonomiplan for dei tre neste åra.

Budsjett 2016 - økonomiplan 2016-2019

Lokale forskrifter

Les lokale forskrifter her

Omsorgsplan

Omsorgsplan 2014 - 2020 blei vedteke i kommunestyret i juni 2014.

Les planen her

Radikalisering - rettleiar

Saman med lokalt politi har kommunane Bømlo, Fitjar og Stord utarbeidd denne rettleiaren, som er meint til å gje kunnskap om korleis me kan førebyggje, møte og følgje opp valdeleg ekstremisme.

Les rettleiaren her

Strategisk næringsplan

"Strategisk næringsplan" høyrest kanskje keisamt ut, men verkelegheita er spanande. Det skuldast at me prøver å sjå inn i framtida, og forma den.

Les planen her

Trafikksikringsplan

Trafikksikringsplanen kan du lese her

Prosjektark kan du lese her

Innspel høyring kan du lese her

Innspel oppstart kan du lese her

Ulykkesoversikt kan du lese her

Årskog museum

Fitjar kommunestyre vedtok 19. juni 2014 plan for Årskog museum.

Les planen her 

Kontakt oss