Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Eigedomsavgifter 2019

Oppretta: 19.11.2010 – Sist oppdatert 20.11.2018

Med heimel i lov om vass- og kloakkavgifter § 3 med tilhøyrande forskrifter og forvaltningslova § 37, vert det med dette førehandsvarsla at kommunen sine betalingssatsar for vatn, avløp, renovasjon, slamtøming og feiing kan bli endra med verknad frå 1. januar 2019.

Endringane vil gå fram av kommunestyret sitt vedtak om budsjett for 2019 som skal handsamast i kommunestyret 19.12.2018

Kontakt oss