Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

Melding om oppstart av planarbeid. Planprogram til offentleg ettersyn.

Oppretta: 04.02.2019 – Sist oppdatert 04.02.2019

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres det at Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS starter arbeid med detaljplan for Fjellheim FUS barnehage i Fitjar kommune. Arbeidet omfatter eiendommene 57/26, del av 57/7 og del av 57/3. 

Planområdet er uregulert. I arealdelen av kommuneplanen er området vist som LNFR. Området er til dels båndlagt etter vassdragsloven jfr. hensynssone H740_4 – vassdrag ved Rydland (kommuneplanen § 9.4.2), og hensynssone kjerneområde landbruk H 510_2 (kommuneplanen § 9.3.1). Flomsone mot elv er 20 m (kommuneplanen § 3.7).

Hensikten med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for at eiendommen blir regulert til privat tjenesteyting – barnehage, samt å tilrettelegge for fremtidig nybygg. Samtidig skal utforming av adkomstvei og parkering vurderes.

Planforslaget vil bli utarbeidet som en detaljplan som inneholder konsekvensutredning av noen tema, jfr. Forskrift om konsekvensutredning §10 3. ledd pkt. b og h.

Melding om utleggelse av planprogram til offentlig ettersyn

For dette reguleringsarbeid som medfører konsekvensutredning er det utarbeidet forslag til planprogram.  De mest sentrale utredningstemaer er inngrep i friluftsinteresser, landbruk og biotoper. 

Mottatte merknader til forslag til planprogram vil bli vurdert og kommentert når planprogrammet legges frem for behandling og endelig fastsettelse i Utval for plan- og miljø. Reguleringsarbeidet skal deretter gjennomføres i tråd med fastsatt planprogram.

Innen 15.03.2019 kan eventuelle innspill til oppstart planarbeid eller til merknad til forslag til planprogram sendes:  Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS, Pb 29, 5501 Haugesund.

Kontaktperson: Mona Fågelklo, tlf. 52 70 08 10, mail: m.fagelklo@abhb.no Det må tydelig fremkomme om innspill/merknad henfører seg til oppstart planarbeid eller til forslag til planprogrammet.

Planprogrammet finn du her

Utsnitt av kommuneplanen finn du her

Situasjonskart finn du her

Kontakt oss