Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Varsel om mindre endring - detaljregulering Litla Kråko

Oppretta: 22.11.2016 – Sist oppdatert 22.11.2016

I samsvar med § 12-8 i Plan og bygningslova, vil vi med dette informera om at Omega Areal as på vegne av grunneigar Kjell Hjelmen har utarbeidd forslag til mindre endring av reguleringsplan for Litla Kråko, plan ID 201103, i Fitjar kommune. Planendringa går i hovedsak ut på mindre justering av gangveg, og ein grensejustering mellom tomtene 48/36 og 48/37. Det er difor berre snakk om ei mindre justering mellom areal til fritidsbustader og gangveg. 

Les meir

Reguleringsendring Port Steingard

Oppretta: 01.07.2016 – Sist oppdatert 01.07.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova §§ 12-12 og 12-14 vedtok Utval for plan og miljø den 31.05.2016 sak PS 41/16 mindre reguleringsendring for Port Steingard plankart datert 17.03.2016 og føresegner datert 20.05.2016

Les meir

Reguleringsendring Kvedno/Kjerelvo

Oppretta: 27.06.2016 – Sist oppdatert 01.07.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova §§ 12-12 og 12-14 vedtok Utval for plan og miljø den 31.05.2016 sak PS 40/16 mindre reguleringsendring for Kvedno/Kjerelvo med plankart datert 27.06.2016 og føresegner datert 06.04.2016.

Les meir

Vedteke reguleringsplan for Midtfjellet

Oppretta: 18.05.2016 – Sist oppdatert 18.05.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Fitjar kommunestyre den 27.04.2016 i sak PS 8/16 Reguleringsplan for Midtfjellet Vindpark med tilhøyrande plankart dat. 01.09.2015, føresegner dat. 06.04.2016, planomtale med ROS-analyse dat. 03.09.2015.

 

Les meir

Vedteke reguleringsplan, for Avløypet

Oppretta: 18.05.2016 – Sist oppdatert 20.05.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Fitjar kommunestyre den 27.04.2016 i sak PS 10/16 Reguleringsplan for Avløypet  med tilhøyrande kart, føresegner, planomtale med ROS-analyse dagsett 05.04.2016.

 

Les meir

Vedteke reguleringsplan, Fitjar sentrum kryss Fv. 545

Oppretta: 18.05.2016 – Sist oppdatert 20.05.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Fitjar kommunestyre den 27.04.2016 i sak PS 9/16 detaljreguleringsplan for Fitjar sentrum, kryss Fv 545, med plankart, planomtale med ROS-analyse og reguleringsføresegner dagsett 30. mars 2016.

Les meir

Utval for oppvekst og omsorg - endra møtedato

Oppretta: 04.04.2016 – Sist oppdatert 04.04.2016

Tillyst møte i utval for oppvekst og omsorg, onsdag 6. april, er flytta til

tysdag 12. april kl. 13:00.

Møtet vert halde i kommunestyresalen på Fitjar rådhus, og er ope for alle. Saksliste og møtepapir vert tilgjengeleg på nettsida før møtet.

Les meir

Stadfesting reguleringsplan "Gartneritomta"

Oppretta: 15.03.2016 – Sist oppdatert 16.03.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 stadfesta Fitjar kommunestyre den 02.03.2016, sak PS 5/16 detaljreguleringsplan for nytt bustadområde på gnr. 65 bnr. 105, med tilhøyrande kart dagsett 28.10.2015, føresegner, planomtale og ROS-analyse dagsett 03.02.16.

Les meir

Reguleringsendring føresegner Kråko

Oppretta: 08.02.2016 – Sist oppdatert 09.02.2016

Utval for plan og miljø vedtok i møte 17.09.2015 sak PS 80/15 mindre endring i reguleringsføresegner for Kråko.

Les meir

Ulovleg bygging

Oppretta: 25.01.2016 – Sist oppdatert 25.01.2016

Kommunane har etter plan- og bygningslova § 32-1 plikt til å fylgja opp moglege ulovlege tiltak som vert oppdaga eller ein vert gjort merksam på.  Fitjar kommune orienterer med dette om at kommunen vil starta med kontroll av byggesak på eit avgrensa tal eigedommar utover vinteren og våren.

Les meir

Ny forskrift om nedgravne oljetankar

Oppretta: 28.11.2015 – Sist oppdatert 30.11.2015

Fitjar kommunestyre har vedteke ei forskrift som gjer at føresegnene i forurensningsforskriften kapittel 1 gjeld for alle tankar, uavhengig av storleik, i heile Fitjar kommune.


Les meir

Stadfesting av reguleringsplan Hellandssjøen

Oppretta: 22.10.2015 – Sist oppdatert 11.11.2015

Med heimel i Plan- og bygningslova §§ 12.12 og 12.14 stadfesta Fitjar kommunestyre den 30.09.2015, sak PS 47/15, reguleringsplan for Hellandssjøen gnr. 49/274 m/fl.

Les meir

Forlenging av bygge- og delingsforbod

Oppretta: 24.09.2015 – Sist oppdatert 24.09.2015

Med heimel i Pbl. § 13-1, første ledd, vedtok Utval for plan og miljø i møte 17.09.2015, sak PS 77/15, å forlenge bygge- og delingsforbodet for Øyane krins medrekna Koløy til å gjelda ut 1. halvår 2016.

Les meir

Stadfesting reguleringsendring Fitjar Mekaniske Verksted

Oppretta: 17.09.2015 – Sist oppdatert 26.11.2015

Reguleringskartet finn du her
Stadfestingsvedtak finn du her 
Reguleringsføreseger finn du her

Les meir

Kontakt oss